ස්තුතියි ! කියවන එක තමයි ලොකුම හයිය !

Tuesday, October 9, 2012

Fashion & Glamour Photography by Meesha Gunawardane


1 comment:

  1. දැන් නම් මෙයාලා මේවා කරා ඇති මයෙ හිතේ..
    දැන් හැම එකාම ෆැෂන් ඇන්ඩි ගැලමරි කරන්න ගිහින් ඕක ගූ කරනවා...

    ReplyDelete