ස්තුතියි ! කියවන එක තමයි ලොකුම හයිය !

Saturday, May 19, 2012

සේයාව

වෙනස් ආකාරයක "ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපයක්" නගන්නටගත් උත්සහයක්!

1 comment: